Zorginspectie

De Vlaamse overheid vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van zorg in de psychiatrische ziekenhuizen.

Naast het garanderen van de basiskwaliteit wil de Vlaamse overheid de ziekenhuizen ook stimuleren tot voortdurende kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt door toezicht op de ziekenhuizen door de zorginspectie, aan de hand van audits. Een audit is een doorlichting van het hele psychiatrische ziekenhuis, gebeurt op het moment van de verlenging van de erkenning van een ziekenhuis, en wordt vooraf aangekondigd.

Tijdens de audit, waarbij verschillende inspecteurs gedurende een aantal dagen uitgebreid doorlichten aan de hand van interviews, werkplekbezoeken en het inkijken van documenten, wordt nagegaan of en in welke mate het ziekenhuis voldoet aan het ‘referentiekader’ voor psychiatrische ziekenhuizen. Dit referentiekader beschrijft de verwachtingen waar de ziekenhuizen aan moeten voldoen, en is in voortdurende ontwikkeling.

Na de audit ontvangt het ziekenhuis een auditverslag, waarin alle vaststellingen van de auditoren worden geclassificeerd:

  • Algemene vaststellingen (AV): deze elementen zijn noch negatief, noch positief. Het is neutrale informatie.
  • Non-conformiteiten (NC) en tekortkomingen (TK): dit zijn knelpunten in de kwaliteit van zorg of risico’s op het vlak van patiëntveiligheid, die door het ziekenhuis moeten worden aangepakt. Non-conformiteiten hebben, in tegenstelling tot tekortkomingen, een juridische basis.
  • Sterke punten (SP): dit zijn punten waarop het ziekenhuis het opvallend beter doet dan andere ziekenhuizen, of dan de rest van het ziekenhuis. Het minimaal voldoen aan de normen of verwachtingen wordt niet als een sterk punt aanzien.
  • Aanbevelingen (Aanb): dit zijn brijblijvende adviezen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Alle non-conformiteiten en tekortkomingen die worden vermeld in een auditverslag, worden opgevolgd door het agentschap Zorg en Gezondheid. Aan sommige non-conformiteiten en tekortkomingen wordt een termijn gekoppeld, waarbinnen het ziekenhuis gevolg moet geven aan de opmerkingen. Het ziekenhuis dient over de voortgang te rapporteren aan het agentschap Zorg en Gezondheid bij het verstrijken van deze termijnen. De overige tekortkomingen dienen weggewerkt te zijn tegen de volgende audit.

De erkenning van de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen werd verlengd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor 240 bedden/plaatsen (A, T, Sp, K en ziekenhuisapotheek) vanaf 01/08/2014 tot en met 31/07/2019.