Algemene aankoopvoorwaarden

Vzw Organisatie Broeders van Liefde
Alexianen Zorggroep Tienen
Liefdestraat 10
3300 TIENEN
Ondernemingsnummer: BE0406.633.304


1. Toepasselijkheid

Met uitzondering van schriftelijk vastgelegde en door beide partijen ondertekende andersluidende bepalingen, zijn onderstaande bedingen toepasselijk op al onze bestellingen bij leveranciers, onverschillig of het gaat om een levering van producten, materieel, hardware of software. Zij zijn eveneens van toepassing op leveringen van goederen die gebeuren in het kader van een overeenkomst van huur van diensten. Door de bestelling te aanvaarden of met de uitvoering te beginnen, aanvaardt de leverancier deze voorwaarden. Zij gelden bij voorrang op alle eventuele algemene leveranciersvoorwaarden: de aanvaarding door vzw Organisatie Broeders van Liefde Alexianen Zorggroep Tienen (verder: Alexianen Zorggroep Tienen) van orderbevestigingen, facturen met algemene factuurvoorwaarden en de aanvaarding van de levering zelf, doen aan dit principe geen afbreuk.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van de leverancier en Alexianen Zorggroep Tienen die schriftelijk of elektronisch dient te gebeuren.

Geen van beide partijen mag het contract overdragen zonder schriftelijk akkoord van de andere partij. Indien dit wel gebeurt, heeft de andere partij het recht het contract, zonder voorafgaande verwittiging stop te zetten.

Overeengekomen specificaties en condities zijn voor beide partijen bindend.

3. Voorwaarden inzake het welzijn en milieu

De leverancier moet de wettelijke eisen inzake het welzijn en milieu naleven die, volgens de huidige Belgische en Europese wetgeving zijn vastgelegd. De leverancier komt tegemoet aan alle verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en milieu conform de wettelijke bepalingen zoals de Welzijnswet van 04.08.1996 en al zijn uitvoeringsbesluiten; inclusief het K.B. 25.01.2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, B.S. 07.02.2001 en zijn wijzigingen; en het Vlarem. Bij werken met derden verwijzen we daarenboven naar de brochure van de Alexianen Zorggroep Tienen rond ‘werken met derden’; waarvan een getekend document wordt terugbezorgd aan de interne preventiedienst. De bestelling wordt geplaatst onder de uitdrukkelijke en ontbindende voorwaarde dat de leverancier alle wettelijke en overeengekomen vereisten volledig nakomt.

De vaststelling door Alexianen Zorggroep Tienen dat de goederen of dienstverlening niet beantwoorden aan de wettelijke en/of overeengekomen vereisten inzake veiligheid, gezondheid en milieu brengt automatisch de niet-aanvaarding ervan mee. Dergelijke vaststelling zal aan de leverancier gemeld worden binnen de termijn die in het volgend artikel voorzien is voor de aanvaarding van de goederen.
Deze termijn geldt echter enkel indien de niet gelijkvormigheid van de goederen kan vastgesteld worden door een normaal onderzoek, in het tegengestelde geval is de hieronder bepaalde regeling inzake verborgen gebreken toepasselijk.

De leverancier is gehouden iedere schade die het gevolg is milieuverontreiniging van, door of vanwege de geleverde prestaties, terstond te herstellen. Tevens is de leverancier in dat geval gehouden Alexianen Zorggroep Tienen volledig schadeloos te stellen.

4. Aanvaarding

Een bestelling door Alexianen Zorggroep Tienen is slechts gelding indien Alexianen Zorggroep Tienen een goedgekeurde bestelbon per e-mail verstuurde naar de leverancier. Deze bestelbon vermeldt het opschrift “bestelbon” en bestelbonnummer en kan vergezeld worden door een document met extra besteleisen rond welzijn en milieu. Een aanvaarding door de leverancier van een bestelling van Alexianen Zorggroep Tienen gebeurt stilzwijgend, enkel een afwijzing van de bestelling dient op schriftelijke wijze te gebeuren, verstuurd per post of per e-mail, en met verwijzing naar de bestelbon. Daarnaast heeft dergelijke aanvaarding slechts uitwerking op het ogenblik van ontvangst door Alexianen Zorggroep Tienen.

De in ontvangst name van de geleverde goederen door het personeel van Alexianen Zorggroep Tienen geldt niet als aanvaarding van de levering. Tenzij hiervoor in de bestelbon een langere termijn is voorzien, kan de aanwezigheid van zichtbare gebreken of non-conformiteiten m.b.t. de gevraagde besteleisen door Alexianen Zorggroep Tienen tot zestig dagen na de levering schriftelijk worden meegedeeld aan de leverancier. Wanneer de goederen door de leverancier in de lokalen van Alexianen Zorggroep Tienen geïnstalleerd worden, begint deze termijn pas te lopen vanaf de datum van de beëindiging van deze installatie.

Voor wat betreft de gebreken in het bijzonder, zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

5. Leveringstermijnen

De leverancier zal de prestaties leveren op het overeengekomen tijdstip of binnen de in de overeenkomst aangegeven (leverings)termijn(en). Zodra de leverancier weet of verwacht dat de prestatie niet op tijd geleverd zal worden, zal hij Alexianen Zorggroep Tienen daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.

Indien de leverancier stipuleert dat de door hem vooropgestelde leveringstermijnen indicatief zijn, wordt dit door Alexianen Zorggroep Tienen aanvaard, behalve wanneer Alexianen Zorggroep Tienen zelf op de bestelbon een termijn heeft vermeld, wat betekent dat zij een doorslaggevend belang hecht aan de leveringstermijn voor deze bestelling. Indien in de bestelbon een leveringstermijn wordt vermeld, begint deze te lopen vanaf de datum van het versturen van de bestelbon.

In zulke gevallen behoudt Alexianen Zorggroep Tienen zich het recht voor de bestelling te annuleren indien de op de bestelbon uitdrukkelijk vermelde termijn met meer dan 10 dagen overschreden wordt.

6. Overgang van eigendom en risico

De overgang van eigendom en risico van goederen gebeurt bij aanvaarding door Alexianen Zorggroep Tienen. Elk beding dat deze wijze van eigendomsoverdracht verandert, is onderworpen aan uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Alexianen Zorggroep Tienen.

7. Prijs

Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen en tarieven vast.

Prijzen omvatten de volledige vergoeding voor de prestatie, opslag-, verpakkings-, invoer-, transport-, aflevering-, administratie-, verplaatsings-, verzend-, aansluitings- en alle andere eventuele bijkomende kosten. Prijzen zijn altijd in de overeengekomen valuta (euro). Kosten van offertes, monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen zijn voor rekening van de leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Betaling, facturatie

Elke bestelbon moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke facturatie, met de vermelding van ons bestelnummer. De leverancier dient leveringen ingevolge verschillende bestelbonnen apart te factureren. Facturen en creditnota’s worden bij voorkeur verstuurd in PDF-formaat via boekhouding@azt.broedersvanliefde.be en dient te worden bezorgd volgens de vereiste 1 factuur = 1 bestand. Dit mailadres wordt enkel gebruikt voor facturen en creditnota’s. Vragen rond bestellingen, bestelbonnen, etc. dienen te worden gericht aan aankoopdienst@azt.broedersvanliefde.be

Alexianen Zorggroep Tienen zal onder geen enkele voorwaarde verplicht zijn een voorschot te betalen.

De betaling geschiedt 30 dagen einde maand na ontvangst van de factuur door Alexianen Zorggroep Tienen, conform de Wet van 14/08/2021 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

9. Kwaliteit en Waarborg

DIENSTEN

De leverancier garandeert dat de door of namens hem te verrichten diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd en dat het resultaat ervan op het moment van levering voldoet aan de overeengekomen eisen.

De leverancier garandeert dat de voor de duur van de overeenkomst zijn personeel en de door hem ingeschakelde derden voldoen aan en zullen blijven voldoen aan de overeengekomen kwalificaties van opleiding, deskundigheid en ervaring. Indien blijkt dat een medewerker van de leverancier of een ingezette derde naar het gemotiveerde oordeel van Alexianen Zorggroep Tienen niet voldoet zal Alexianen Zorggroep Tienen in overleg treden met de leverancier. Op verzoek van Alexianen Zorggroep Tienen zal de leverancier de medewerker zo spoedig mogelijk vervangen, kosten verbonden aan de inwerkperiode van de vervanger komen tot een maximum van 15 werkdagen voor rekening van de leverancier.

APPARATUUR & GOEDEREN

De leverancier garandeert dat de geleverde apparatuur en goederen van goede kwaliteit en uitvoering zijn, vervaardigd zijn van deugdelijk materiaal, vrij zijn van ontwerp-, constructie-, materiaal-, en fabricagefouten en gebruikt kunnen worden voor het doel dat Alexianen Zorggroep Tienen schriftelijk aan de leverancier kenbaar heeft gemaakt, en voldoen aan alle ter zake geldende:

- Europese en Belgische wetgeving;

- Veiligheidsvoorschriften en –vereisten, dat alle noodzakelijke merktekens en markeringen op de goederen zijn aangebracht en alle nodige documenten (Nederlandstalig) digitaal ter beschikking gesteld worden aan de preventiedienst.

- Milieu- en gezondheidsvoorschriften en –vereisten.

Hij garandeert ook dat het geheel compleet en voor gebruik gereed is en dat alle hulpmiddelen die voor een goede werking vereist zijn, worden meegeleverd, ook indien zij niet met naam genoemd worden.

De leverancier garandeert dat de geleverde apparatuur en goederen op het moment van de levering voldoen aan geldende wettelijke en /of andere voorschriften met betrekking tot onder meer doch niet uitsluitend de milieu en arbeidsomstandigheden. De leverancier verklaart eveneens over alle noodzakelijke vergunningen, toelatingen van overheidswege en nuttige verzekeringen te beschikken voor de productie of levering van de door Alexianen Zorggroep Tienen bestelde goederen en diensten.

De leverancier garandeert dat hij gedurende de waarborgperiode de kennis en de capaciteit beschikbaar houdt die nodig is voor het adequaat uitvoeren van de prestaties.

Behoudens afwijkend en schriftelijk beding, of tenzij de leverancier in zijn brochures, documentatie of publiciteit een langere waarborgtermijn aanbiedt, genieten de geleverde goederen van een volledige waarborg van 12 maanden, te rekenen vanaf de levering of desgevallend, vanaf de beëindiging van de installatie.

PROGRAMMATUUR

De leverancier garandeert dat hij alles in het werk stelt om te voorkomen dat programma’s virussen bevatten en dat alvorens tot aflevering aan Alexianen Zorggroep Tienen over te gaan, alle programmatuur zal onderzoeken met behulp van de, ten tijde van het onderzoek, meest actuele relevante hulpmiddelen. Op het eerste verzoek zal hij een schriftelijke opgave verstrekken van de door hem gebruikte tools, inclusief versienummers en versiedata.

Bij ontdekking van een mogelijk virus zal de leverancier Alexianen Zorggroep Tienen hiervan onmiddellijk ter kennis stellen en zal hij al het mogelijke doen om problemen te voorkomen of op te lossen.

De leverancier garandeert dat de programmatuur kan gebruikt worden voor het doel dat Alexianen Zorggroep Tienen schriftelijk aan de leverancier heeft kenbaar gemaakt, en dat de technische en functionele eigenschappen ervan zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties.

De leverancier garandeert dat de programmatuur geheel compleet en voor gebruik gereed is en dat alle hulpmiddelen die voor een goede werking vereist zijn, worden meegeleverd, ook indien zij niet met naam genoemd worden.

De leverancier garandeert dat hij gedurende een periode van 6 maanden na de acceptatie, zonder uitstel en op eigen kosten alle fouten en gebreken die zich tijdens deze garantieperiode voordoen, zal herstellen. Alexianen Zorggroep Tienen verleent alle mogelijke medewerking bij het verhelpen van fouten en gebreken. Indien de leverancier kan aantonen dat deze fouten en gebreken aan Alexianen Zorggroep Tienen zijn toe te schrijven, kan hij de hiermee gemoeide kosten in rekening brengen tegen de in de desbetreffende overeenkomst overeengekomen tarieven.

De leverancier garandeert dat hij bereid en in staat is om de geleverde programmatuur gedurende een periode van minimaal 7 jaar na de aflevering, of indien overeengekomen, acceptatie, te onderhouden.

Indien de leverancier met releases werkt, worden in ieder geval onderhouden: de meest recente versies en de vorige versie, eventueel oudere versies worden gedurende een periode van ten minste 18 maanden na introductie van een nieuwe versie onderhouden.

10. Aansprakelijkheid

In alle gevallen waarbij Alexianen Zorggroep Tienen zaken ter beschikking stelt van de leverancier, is de leverancier aansprakelijk voor alle schade die zich daaraan voordoet, schade veroorzaakt door brand en diefstal daarbij inbegrepen.

De leverancier dient een adequate burgerlijke- en economische aansprakelijkheidsverzekering alsook een verzekering tegen arbeidsongevallen voor zijn medewerkers af te sluiten, welke dient in te gaan alvorens enige overeenkomst met Alexianen Zorggroep Tienen in werking treedt.

11. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die zich buiten de wil van één van de partijen voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst, niet rechtstreeks of onrechtstreeks aan hen kunnen worden toegerekend en de uitvoering van de overeenkomst absoluut onmogelijk maken. De partij die zicht op een overmacht beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. De overmacht ontneemt alle aansprakelijkheid wat betreft de niet-uitvoering van de overeenkomst tijdens de overeenkomst, zowel van de leverancier als van Alexianen Zorggroep Tienen. Indien de overmacht langer dan een maand na de afgesproken leveringsdatum aanhoudt, dan heeft Alexianen Zorggroep Tienen het recht de bestelling te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te gebeuren. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat en prijsstijging van de materialen of imperatieve loonstijgingen geen geval uitmaken van overmacht.

12. Publicitaire referentie

De leverancier zal zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Alexianen Zorggroep Tienen, de firmanaam of maatschappelijke benaming alsook het logo van Alexianen Zorggroep Tienen niet gebruiken of ernaar verwijzen met reclamedoeleinden, noch zal het feit dat hij de leverancier is van Alexianen Zorggroep Tienen openbare bekendheid geven.

13. Confidentialiteit

Al de personen die werken komen uitvoeren dienen met de grootste discretie om te gaan met informatie die ze zien of horen van patiënten, cliënten, bewoners, familie en/of bezoekers. Ze mogen volstrekt niets bekend maken van hetgeen zij vernomen hebben over de zieken, de behandeling of de identiteit van de patiënten, cliënten, bewoners ook niet na het beëindigen van de werkzaamheden. Daarnaast is het verboden zonder toelating audiovisuele opnameapparatuur op de terreinen en in de gebouwen te brengen of te gebruiken.

Al de gegevens in het bezit van Alexianen Zorggroep Tienen, ongeacht of deze aan haarzelf toebehoren dan wel aan derden, waartoe de leverancier voor de uitvoering van zijn verplichtingen toegang heeft, worden geacht vertrouwelijk te zijn.

Naast documenten, programma’s en databestanden in het bezit van Alexianen Zorggroep Tienen worden ook de veiligheidsprocedures van Alexianen Zorggroep Tienen hieronder begrepen. De leverancier verbindt er zich toe voormelde gegevens nooit te verspreiden of ten eigen bate te gebruiken. Hij staat in voor de naleving van deze geheimhoudingsplicht door zijn aangestelden.

Aanvullend verwijzen we naar de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

14. Overdracht van de verplichting van de leverancier

De leverancier kan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de bestelling en de daaruit ontstane overeenkomst slechts aan derden overdragen indien Alexianen Zorggroep Tienen daar uitdrukkelijk schriftelijk mee ingestemd heeft. Gebeurt er een overdracht van deze verplichtingen buiten Alexianen Zorggroep Tienen om, zonder haar toestemming, dan houdt het Alexianen Zorggroep Tienen zich het recht voor de bestelling en de overeenkomst onmiddellijk te annuleren zonder enige vergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

15. Verplichte melding “limosa”

Conform de Belgische wetgeving inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht zal de vennootschap er zich van vergewissen, dat de werknemers of zelfstandigen die zij ter beschikking stelt in het bezit zijn van en/of gedekt zijn door de vereiste wettelijke documenten om rechtmatig in België te werken, en dat vooraleer zij bij Alexianen Zorggroep Tienen aan de slag gaan.

Deze verplichting geldt voor de documenten die verblijfsrecht en tewerkstelling op Belgische bodem verlenen (visum of verblijfsvergunning en, bij gebrek aan vrijstelling, een kopie van de vereiste arbeidsvergunning). Bovendien zal de vennootschap, voordat die werknemers of zelfstandigen het werk bij Alexianen Zorggroep Tienen aanvatten, een kopie van het ontvangstbewijs verstrekken, waarin wordt verklaard dat de voorafgaande verplichte melding (doorgaans ‘Limosa’ genoemd) rechtsgeldig bij de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werd gedaan voor personen die tijdelijk of gedeeltelijk in België gaan werken. Die verplichte aangifte, van toepassing sedert 1 april 2007, die zowel voor werknemers als zelfstandigen geldt, moet de volledige periode van arbeid in België dekken. In de veronderstelling dat die beroepsactiviteit in België zou worden verlengd tot na de aangegeven periode, moet een nieuwe aangifte ingediend worden vóór het verstrijken van de in de eerste melding opgegeven periode.

Indien bedoelde bepalingen niet volgens de hierboven beschreven regels in acht worden genomen, behoudt Alexianen Zorggroep Tienen zich het recht voor de werknemers en/of zelfstandigen van de vennootschap de toegang tot haar lokalen weigeren. Zo verbindt de vennootschap er zich eveneens toe elke schade te vergoeden die Alexianen Zorggroep Tienen zou oplopen door het niet in acht nemen van diezelfde bepaling.

16. Schadevergoeding

Indien wordt overeengekomen dat de leverancier een boete verschuldigd is, blijft, indien er sprake is van een tekortkoming zijnerzijds, ten allen tijde de bevoegdheid van Alexianen Zorggroep Tienen om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, in stand.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavige algemene voorwaarden, alsook het sluiten, het uitvoeren en het ontbinden van de overeenkomst waarop ze van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht, elk erop betrekking hebbend geschil wordt uitsluitend beslecht door de hiertoe bevoegde Rechtbank.