Visie

Expertise

Vanuit een holistische mensbenadering brengt de organisatie expertise bijeen vanuit verschillende disciplines in een organisatie waar mensen terecht kunnen voor professionele hulp. Belangrijke aandachtspunten voor alle doelgroepen zijn:

 • We kiezen niet voor één ziekenhuisbreed therapeutisch model maar vinden het belangrijk dat elke afdeling op basis van de onderliggende waarden (aandacht voor context en op alle niveaus verbindend werken, ‘verantwoordelijkheid’ (krachtgerichte werking / emancipatorisch – werken naar autonomie, ‘medezeggenschap’, motiverende werking) en de individuele noden een therapeutisch kader kiest dat meest aansluit bij de doelgroep en individuele patiënt.
 • Elk behandelteam baseert zijn geestelijke gezondheidszorg op informatie uit wetenschappelijk onderzoek, evidence-based richtlijnen en best practices en de aandacht hiervoor is terug te vinden in de afdelingsbeleidsplannen.
 • De verschillende behandelteams meten de resultaten van hun behandelprogramma’s en sturen deze bij op basis van de gegevens uit het resultatenonderzoek. De behandelaars evalueren de resultaten van hun therapeutische interventies in overleg met de patiënt.
 • We vinden het belangrijk dat er voor elke patiënt een goed dossier bijgehouden wordt, waarin een duidelijk behandelplan op basis van de zorgdoelen terug te vinden is. In de mate van het mogelijke en het wenselijk is dit behandelplan besproken met de patiënten en familieleden.
 • We stimuleren patiënten tijdens de opname om de transfer al te maken naar de eigen dagelijkse realiteit om de eigen regie van het leven terug in handen te nemen. We bieden streven hierbij naar een continuïteit van zorg.
 • We vinden het belangrijk dat artsen en multidisciplinaire teams de expertise uitdragen en actief zijn in maatschappelijke debatten.

Verantwoordelijkheid

Het therapeutisch handelen richt zich vooral op het motiveren van patiënten en versterken van de eigen krachten en eigen verantwoordelijkheden. Behandeling mag m.a.w. niet leiden tot afhankelijkheid van hulpverleners, wel tot emancipatie en autonomie, zij het in verbondenheid…

We vinden het dan ook belangrijk om patiënten zoveel als mogelijk regie te geven over de eigen behandelplannen. Ook op het niveau van de organisatie hebben de patiënten medezeggenschap. Dit vertaalt zich onder meer in de aandacht voor patiëntenparticipatie en -rechten, de samenwerking met de patiëntenraad, het belang van tevredenheidsbevragingen, de ombudsdienst, de inzet van ervaringsdeskundigen…

Overleg

Verbondenheid, verantwoordelijkheid en overleg gaan hand in hand: we kiezen voor een overlegmodel als basis voor de relatie tussen de hulpverlener en de patiënt. De patiënt is de “regisseur” van zijn/haar behandelproces. Behandelen betekent voortdurend een evenwicht zoeken tussen ‘verantwoordelijkheid geven en overnemen waar nodig, zonder zich achter de autonomie te verschuilen en de patiënt aan zijn lot over te laten.

Verbondenheid

Verbondenheid vertalen we op verschillende manieren:

 • De therapeutische relatie: we kiezen voor een model van dialoog of overleg, een model van samenwerking tussen de hulpverlener en patiënt. We willen dan ook op een open, transparante en respectvolle relatie met elke patiënt en/of familie omgaan.
 • De verbondenheid tussen de patiënt en zijn familie of tussen de patiënt en betekenisvolle anderen versterken. Dit betekent dat de familie of betekenisvolle derden zo veel als mogelijk en zo veel als wenselijk betrokken worden bij de behandeling, waarbij de focus kan liggen op ondersteuning, psycho-educatie of familietherapie. We proberen een klimaat te creëren waarin niet alleen de patiënt, maar ook zijn context, zich warm onthaald voelen in de organisatie.
 • De verbondenheid tussen de patiënt en zijn eigen context vertaalt zich ook in het zo kort als mogelijk en zo lang als nodig residentieel behandelen, wanneer mogelijk in daghospitalisatie en zo veel mogelijk ambulant of via het mobiel team, naast het belang dat wordt gehecht aan vrije weekends om patiënten zo veel als mogelijk en wenselijk het contact met hun familie te behouden.
 • De verbondenheid met de tijd en met generaties toont zich in de aandacht die we hebben voor de levensloop van patiënten en de levenscyclus van families. We hebben aandacht voor kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen. We hebben bijzondere aandacht voor de kinderen van onze patiënten. Zij bevinden zich in een kwetsbare positie.
 • De verbondenheid tussen patiënten: we geloven in de kracht van lotgenotencontacten en in de kracht die van ervaringsdeskundigen uitgaan en we willen deze krachten dan ook versterken en bevorderen, bv. door het aanwerven van ervaringsdeskundigen, promoten van zelfhulpgroepen, etc.
 • De verbondenheid met het netwerk in functie van continuïteit van zorg. We geloven sterk in netwerkvorming en ketenzorg en schakelen ons in bestaande ketens van zorg in. We zijn actief in de uitbouw van netwerken en willen hierin een proactieve rol spelen.
 • De verbondenheid met de samenleving: we geloven in de vermaatschappelijking van de zorg en werken hier actief aan mee. Via de herstelbenadering wensen we de band tussen patiënten en de samenleving te versterken of te herstellen.

Gezondheid

De organisatie vertrekt vanuit een holistische mensvisie: dit betekent dat er aandacht is voor alle aspecten van het menszijn.

Aandacht voor lichamelijke gezondheid
Geestelijke gezondheid wordt in belangrijke mate beïnvloed door lichamelijke gezondheid en omgekeerd. Wij willen het verblijf van de patiënt in de kliniek aanwenden om ook aan de lichamelijke gezondheid aandacht en zorg te besteden: gezonde voeding, voldoende beweging, beperking van roesmiddelen, slaaphygiëne…

We zetten in op een kwaliteitsvolle screening, behandeling en opvolging van somatische en psychosomatische klachten of problemen. Bovendien onderhouden wij een goed partnerschap met het Regionaal Ziekenhuis rond specifieke gezondheidsaspecten en -noden van onze patiënten.

Aandacht voor spirituele en existentiële noden
Problematieken van geestelijke gezondheid zijn vaak verbonden met existentiële en spirituele vragen bij de patiënten. Alle medewerkers hebben oog voor deze dimensie.

Onze pastores hebben een eigen opdracht en rol met betrekking tot de existentiële en spirituele noden van de patiënten. Zij nemen deze rol op binnen de interdisciplinaire context van het behandelteam en situeren hun interventies binnen het behandelplan van de betrokken patiënt.

Traditie

De organisatie wil zich actief blijven inzetten op het domein van de stigmabestrijding en positieve beeldvorming van de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie wil de traditie van warme, onthalende, menslievende zorg verderzetten. Dit vertalen we in een open, vriendelijke, attentvolle organisatie en brede communicatiestijl.
Vanuit de christelijke traditie kiest de organisatie voor het dialoogmodel. Dit betekent dat we vertrekken vanuit de eigen christelijke identiteit van waaruit we kiezen voor verbondenheid met andere overtuigingen, gastvrijheid, kritische zin en dialoog.

We willen de spiritualiteit van de Alexianen levend houden en uitdragen. Kenmerkend voor deze traditie is onder meer het ‘doen’ en kiezen voor mensen in nood. Dit uit zich in een dynamische aanpak, warme en professionele zorg.