Patiëntenrechten

Als patiënt ben je een volwaardige partner in je behandeling en heb je ook bepaalde rechten. Via deze weg willen we je hiervan op de hoogte brengen.

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

Je hebt recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening, waarbij je de best mogelijke behandeling krijgt in functie van de huidige medische kennis. De zorgverstrekker moet je morele, culturele en religieuze waarden respecteren.

Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

Als patiënt mag je zelf je beroepsbeoefenaar kiezen. Je mag deze keuze ook op elk moment herzien en je hebt het recht een tweede beroepsbeoefenaar te raadplegen voor een second opinion. Dit recht is echter niet absoluut. Omdat in het ziekenhuis elke dienst gespecialiseerd is, kom je terecht op de, volgens het ziekenhuis, meest geschikte afdeling. Daardoor kan je je behandelteam niet zelf kiezen. Ook als je gedwongen wordt opgenomen, wordt je keuze beperkt doordat je niet kan kiezen op welke afdeling je terecht komt.

Recht op informatie

Je hebt recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in je gezondheidstoestand. De zorgverlener moet je daarom op een duidelijke manier informeren over onder andere je diagnose, de behandeling en de medicatie. Je mag daarbij vragen deze informatie op papier te zetten.

Wanneer je wenst niet geïnformeerd te worden, moet dit gerespecteerd worden. Je behandelaars zijn echter wel verplicht je te informeren wanneer ze oordelen dat dit anders jouw gezondheid of die van anderen in gevaar brengt, bijvoorbeeld wanneer je een besmettelijke ziekte hebt.

Als je zorgverleners denken dat bepaalde informatie je gezondheid ernstig kan schaden, kunnen ze beslissen je (tijdelijk) niet alles te vertellen. Wanneer dit gevaar geweken is, moeten ze je wel inlichten. Zorgverleners moeten ondertussen wel aan volgende voorwaarden voldoen:

  • vooraf een collega raadplegen
  • hun beslissing schriftelijk motiveren en toevoegen aan je patiëntendossier
  • je vertrouwenspersoon informeren.

Recht op toestemming of weigering

Jouw toestemming is nodig voor elke tussenkomst in je behandeling. Om deze beslissingen te kunnen nemen, moet de zorgverlener je vooraf alle informatie geven die je hiervoor nodig hebt. Vaak gebeurt deze toestemming stilzwijgend, doordat je bijvoorbeeld de medicatie neemt die de arts je heeft voorgeschreven of dat je naar de therapieën gaat. Een weigering moet je daarom duidelijk kenbaar maken. Je mag op elk moment jouw toestemming weigeren of terug intrekken. De behandelaars moeten je dan wel inlichten over de gevolgen van je beslissing.

Wanneer je denkt op een bepaald moment niet meer te kunnen beslissen (bijvoorbeeld wanneer je dement wordt), mag je vooraf schriftelijk een wilsverklaring opstellen waarin je je weigering voor een bepaalde behandeling vastlegt. Als je in een spoedsituatie niet in staat bent je toestemming te geven, moet de behandelaar de behandeling starten die hij nodig acht.

Rechten in verband met je dossier

Je hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden dossier. Wanneer je dit wil inkijken, moet je dit aanvragen. Dit kan bij elk teamlid, dat je vraag op zijn/haar beurt voorlegt aan de andere teamleden. innen de 15 dagen moet je dan toegang krijgen tot je dossier. Je mag ook een afschrift vragen van het geheel of een gedeelte ervan. De kosten hiervoor bedragen 0,10 euro per pagina met een maximum van 25 euro voor het volledige dossier. Je hebt geen toegang tot de persoonlijke notities van de behandelaar en informatie die betrekking heeft op een derde persoon. Je mag je steeds laten bijstaan door een vertrouwenspersoon bij het lezen van je dossier.

Indien je behandelaar oordeelt dat het beter voor je gezondheid is dat je bepaalde gegevens (nog) niet kent, kan hij dit inzagerecht (tijdelijk) beperken. Hij moet dan een collega raadplegen en jouw vertrouwenspersoon informeren.

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Tijdens je behandeling heb je voortdurend recht op de bescherming van je privacy. Niemand mag jou of ons onder druk zetten om informatie mee te delen, tenzij in heel uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld bepaalde besmettelijke ziektes).

Klachtenbemiddeling

Indien je vragen of klachten hebt met betrekking tot de toepassing van je rechten, kan je dit best eerst bespreken met (één van) je behandelaars. In een onderling gesprek kan er immers vaak al veel verduidelijkt worden.

Als je vindt dat je vragen of klachten dan toch nog onvoldoende beantwoord worden, kan je contact opnemen met de ombudspersoon van het ziekenhuis. Deze zal samen met jou op zoek gaan naar een bevredigende oplossing. Je kan steeds terecht bij de interne klachtendienst via het telefoonnummer 016/80.78.99 of via mail klachtentienen@azt.broedersvanliefde.be, of bij de externe ombudspersoon die volledig onafhankelijk is van het ziekenhuis (Mevr. Kris Bruyninckx - tel. 0497/477.066). Informatie hierover vind je ook in de opnamebrochure en op de afdeling.

Recht op pijnbehandeling

De zorgverstrekkers moeten aandacht hebben voor pijn en deze zo goed mogelijk behandelen.

Vertrouwenspersoon – vertegenwoordiger

Een vertrouwenspersoon is een door jou gekozen persoon die je kan bijstaan bij het uitoefenen van je rechten als patiënt:

  • je kan vragen om samen met je vertrouwenspersoon informatie te ontvangen of om de informatie aan hem/haar mee te delen
  • de dokter moet je vertrouwenspersoon informeren wanneer jij weigert geïnformeerd te worden en hem/haar raadplegen wanneer hij beslist jou tegen je wil in toch te informeren
  • het behandelteam moet hem/haar de informatie meedelen die ze niet aan jou geven omdat ze denken dat dit je gezondheid kan schaden
  • je vertrouwenspersoon mag samen met jou of met jouw toestemming je dossier inkijken; en als hij/zij een beroepsbeoefenaar is mag hij ook de persoonlijke notities van de zorgverstrekkers inkijken

Je blijft echter wel altijd zelfstandig beslissen met betrekking tot je behandeling.
Een vertegenwoordiger oefent je rechten uit in jouw plaats wanneer je zelf niet meer bekwaam bent om dit te doen; namelijk als je onbekwaam wordt (bijvoorbeeld dement) of minderjarig bent (en het team vindt dat je niet in staat bent je behandeling voldoende redelijk te beoordelen). Je kan bewust zelf iemand hiervoor aanduiden. Doe je dit niet, dan wordt automatisch je partner, kind, ouder, … je vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger kan nooit ingaan tegen jouw wil.

Recht op informatie over verzekeringsdekking en vergunnings- of registratiestatus van de zorgverstrekker

Als patiënt heb je het recht om te weten of je zorgverlener al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, en ook of hij verzekerd of geregistreerd is.

Verdere informatie

Verdere informatie kan je vinden bij:

  • het Vlaams Patiëntenplatform: Groenveldstraat 15 - 3001 Heverlee - 016/230526 - www. vlaamspatientenplatform.be
  • de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel - www.health.fgov.be/patient

Wanneer je opgenomen bent in het ziekenhuis kan je voor meer informatie steeds terecht bij je behandelend team en de interne ombudspersoon.

Patiëntenrechten van de minderjarige

Bekijk hier de informatiebrochure over de patiëntenrechten van de minderjarige patiënt.

Patiëntenrechten in geval van onbekwaamheid

Bekijk hier alle informatie over patiëntenrechten in geval van onbekwaamheid.