Familie

Visie

We zien de cliënt in relatie tot en in verbinding met zijn omgeving. Om deze reden willen we de naaste omgeving betrekken in de begeleiding, en willen we oog hebben voor zowel de krachten als de noden van familieleden, naasten en betrokkenen. We hebben de ervaring dat het betrekken van naasten tijdens een crisis erg belangrijk is voor het herstel van de cliënt.

Hoe verloopt de samenwerking?

We streven ernaar om familie en naastbetrokkenen van de cliënt een belangrijke plaats in de begeleiding te geven. We willen hen steeds op een respectvolle manier bejegenen, en luisteren naar hoe zij de situatie ervaren, wat hun bezorgdheden zijn en hoe zij de toekomst zien. In overleg met de cliënt bekijken we hoe hun betrokkenheid vorm kan krijgen, evenwel steeds rekening houdend met de draagkracht en de grenzen van de familie en naastbetrokkenen. Gedurende de hele begeleiding van de cliënt willen we voor hen een aanspreekpunt blijven.

Hoe ondersteunen wij familie en naastbetrokkenen?

Wij trachten om naastbetrokkenen te ondersteunen op verschillende manieren. Naast het aanbieden van een luisterend oor, reiken wij hen ook het aanbod aan van andere diensten die voor hen helpend kunnen zijn, zoals de lotgenotenorganisaties Similes.

Wij hebben steeds speciale aandacht voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP). In alle gevallen zullen wij een preventief gesprek voeren met de ouders om hen te informeren hoe zij de kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Ook in de verdere begeleiding blijven wij oog hebben voor de zorgen en noden van de kinderen en voor de manier waarop zij de situatie ervaren. Hiervoor volgen wij het recent ontwikkelde model van de Kindreflex.