De Alexianen Zorggroep Tienen organiseert maandelijks tal van vormingen en bijscholingen, die openstaan voor externe partners.

Elke vorming gaat door in het seminarielokaal van het psychiatrisch ziekenhuis (Alexianen Tienen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen). Deelname is mogelijk na inschrijving via vormingtienen@azt.broedersvanliefde.be.

November 2022

Middagseminarie 'De kracht van lichaamswerk' – 10/11/2022 - 12.30 tot 14.00 uur
Luister naar het fluisteren van je lichaam, zodat het niet hoeft te schreeuwen!
Elk fysiek en/of mentaal probleem is de uiterlijke manifestatie van een gebrek aan harmonie en balans in het leven. We kunnen deze problemen oplossen door te leren luisteren naar wat ons eigen lichaam ons vertellen kan. Ons lichaam geeft ons altijd onmiddellijk signalen. Het heeft daarvoor zijn eigen codetaal. Die unieke taal van je lichaam en gevoel ontcijferen is de belangrijkste taal die je je eigen kan maken. Met shiatsu wil ik mensen bewust maken van de taal van hun lichaam, hen meer in harmonie met zichzelf brengen, hen leren hun lichaam beter te voelen, te accepteren en graag te zien. Hoe bewuster we met ons lichaam omgaan, des te meer brengen we onszelf in balans.
Spreker: Kaatje Michiels – Ziekenhuisschool

Ten huize van team eetherstel – 22/11/2022 – 12.30 tot 14.00 uur
Team eetherstel biedt een residentieel behandelprogramma voor meisjes (vanaf 15 jaar) en vrouwen die lijden aan een eetstoornis. De visie van onze afdeling is gestoeld op een 3-sporenbeleid, gericht op eetgedrag, psychologische problemen en sociale problemen. Van daaruit wordt gefocust op autonomie en groepswerking.

Maak kennis met de HerstelAcademie – 29/11/2022 – 12.30 tot 14.00 uur
De missie van de HerstelAcademie is om zoveel mogelijk mensen te helpen in de weg naar herstel. Wij bieden educatieve vormingen aan die worden gegeven door een co-creatie van ervaringsdeskundige en een hulpverlener. Is dit iets wat jou aanspreekt? Kom dan zeker luisteren naar het middagseminarie.

December 2022

Middagseminarie 'Schematherapie' – 1/12/2022 - 12.30 tot 14.00 uur
Jeffrey Young stelt in zijn Schema Theorie dat disfunctionele schema’s aan de grondslag liggen van psychologische problemen en persoonlijkheidspathologie. Hij ontwikkelde de Schema Therapie om deze te behandelen. Intussen wordt deze theorie toegepast bij de behandeling van verschillende psychiatrische stoornissen zoals onder meer eetstoornissen, depressie en verslaving, maar ook bij persoonlijkheidsstoornissen zoals bijvoorbeeld de borderline persoonlijkheidsstoornis. Ook in ons ziekenhuis wordt er op verschillende afdelingen met de schematheorie gewerkt.
Tijdens het middagseminarie zullen Els Pauwels en Koen Forier jullie meenemen in de achtergrond van de schematheorie en de toepassing ervan in het PSC.

Ten huize van het psychotherapeutisch dagcentrum – 8/12/2022 – 12.30 tot 14.00 uur
Het psychotherapeutisch dagcentrum biedt een kwalitatief behandelaanbod voor volwassenen met persoonlijkheidsmoeilijkheden die op één of meerdere levensdomeinen uit evenwicht zijn geraakt en waarbij ambulante hulp onvoldoende is. Het multidisciplinaire behandelteam beschikt over uitgebreide expertise op het vlak van persoonlijkheidsmoeilijkheden, in het bijzonder met betrekking tot trauma, hechting, angst, depressie en burn-out.

Januari 2023

Middagseminarie 'Zelfdeterminatietheorie' – 24/1/2023
Over willen, kunnen en ont-moeten.
Meer dan 40 jaar doen Ryan en Deci, twee hoogleraren psychologie en sociale wetenschappen aan de University of Rochester (US), onderzoek naar duurzame motivatie. Dit resulteerde in hun invloedrijke “zelfdeterminatietheorie”. Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste, bekend als één van de experten betrokken bij de aanpak van de corona-crisis, heeft begin deze eeuw onze kliniek als werkveld gebruikt voor zijn doctoraat over deze “zelfdeterminatietheorie”. Sindsdien is ze een belangrijke inspiratiebron
Sprekers: Herman Hacour, Elvira Leys

Ten huize van het ouderenexpertiseteam – 26/1/2023 – 12.30 tot 14.00 uur
Het ouderenexpertiseteam is een samenwerkingsverband van verschillende projecten en initiatieven, nl. Zorg 24, de eerstelijnspsychologische functie voor ouderen, het mobiel outreachend team voor ouderen, de geheugenkliniek en het geriatrisch ziekenhuis. Met het ouderenexpertiseteam bieden wij 1 aanmeldpunt voor expertise, advies en ondersteuning voor ouderen!

Februari 2023

Middagseminarie 'Safewards' - 2/2/2023 - 12.30 tot 14.00 uur
Safewards is een nieuw model rond escalatiebeheersing. Daar waar het crisisescalatiemodel vooral oog heeft voor het moment van crisis zelf, is er binnen het Safewards-model meer oog voor de voorafgaande, beïnvloedende factoren alsook de gevolgen van crisisgedrag. Naast het vernieuwend theoretisch model biedt Safewards ook een waaier aan concrete hulpmiddelen ter preventie en behandeling van escalatiegedrag. Deze hulpmiddelen zijn niet alleen gemakkelijk te implementeren op de verpleegafdeling, maar ook evidence-based onderzocht met aantoonbaar resultaat.

Middagseminarie 'Nieuwe autoriteit' – 9/2/2023
Wanneer kinderen, jongeren of jongvolwassenen agressief zijn, controlerend gedrag stellen, afhaken of dichtklappen, voelen ouders of opvoedingsverantwoordelijken zich vaak machteloos en gefrustreerd. Ze geraken verstrikt in een escalerende spiraal van geweld of haken helemaal af. Nieuwe autoriteit biedt een denkkader enerzijds en concrete handvaten anderzijds, om steeds op een zorgende manier aanwezig te blijven en zich te verzetten tegen destructief en risicovol internaliserend of externaliserend gedrag. Dit verzet vertrekt vanuit de kerngedachte dat mensen enkel controle hebben over hun eigen handelingen en niet over die van anderen.

Lezing Luc Van Gorp – Mensenmaat: geen pleidooi voor imperfectie – 16/02/2023 – 12.30 tot 14.00 uur
Wat is het toch met de mens?
We leven in een welvarend land en toch voelen we (als we eerlijk zijn) dat er iets scheelt. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze oprecht gelukkig zijn?
De klassieke pijlers waarop onze samenleving steunde, zijn afgebrokkeld. Het neoliberale denken viert hoogtij waarbij het blijkbaar de bedoeling moet zijn dat iedereen werkt. Gevolg hiervan is dat kwaliteitsvol leven ondergeschikt is gemaakt aan het realiseren van doelen ten koste van gezondheid. Juist omdat de mens als mens nooit veranderd is, hij die nood heeft aan authentieke connectie, heeft juist daarom die mens vandaag in de problemen gebracht. Elke mens is beperkt en dus per definitie imperfect. Een volmaakte samenleving, ook al zouden we het geloven, is een utopie. We moeten alles op alles zetten om de echte mens te herontdekken.

Ten huize van team verslavingszorg – 23/2/2023 – 13.30 tot 15.00 uur
Team verslavingszorg biedt een residentieel behandeltraject van acht weken voor cliënten met een middelengerelateerde stoornis en/of gedragsverslaving. Het traject start in de observatiegroep, waar er aan detoxificatie wordt gedaan. De cliënt zet er de eerste inzichtelijke, motivationele en therapeutische stappen. In de daaropvolgende behandelperiode volgt de cliënt verdere groepstherapie om de verslaving doorheen verschillende levensdomeinen aan te pakken.
Er is ook een ambulant aanbod voor gedragsverslaving en na het residentiële traject een mogelijkheid tot daghospitaal en individuele of groepsnazorg.

Ten huize van team activering – 28/02/2023 - 12.30 tot 14.00 uur
Team activering begeleidt cliënten intensief in een traject naar ontmoeting, vrije tijd, arbeid of vorming. Wij richten ons tot cliënten met een psychische kwetsbaarheid die een zekere stabiliteit hebben op een aantal levensdomeinen en klaar zijn om met de wens naar dagbesteding of arbeid aan de slag te gaan. Een zinvolle daginvulling of werk vergroot de psychische gezondheid en bevordert het herstelproces..

Maart 2023

Ten huize van team algemene psychiatrie – 7/3/2023 – 12.30 tot 14.00 uur
Team algemene psychiatrie 1 biedt naast een crisis- en observatietraject van 6 weken voor een heterogene doelgroep, ook de mogelijkheid tot een verdergezet traject van nogmaals 6 weken in de motivatiegroep waar de klemtoon ligt op een middelengerelateerde stoornis.
Team algemene psychiatrie 2 biedt zowel residentiële als partiële behandeling (maximum 6 maanden) aan voor mensen met een angststoornis en/of depressie, een middelengerelateerde stoornis in combinatie met een andere psychiatrische problematiek (uitzondering primaire psychose) of een hersteltraject.

Middagseminarie 'Automutilatie' – 28/3/2023
Zelfverwonding is een veel voorkomend en ernstig probleem in de GGZ. In dit seminarie willen we stilstaan bij de concrete aanpak ervan, maar ook bij de moeilijkheden en valkuilen.
Sprekers: Filip Berwaerts en Wendy Schepers

April 2023

Ten huize van team ouderenpsychiatrie – 27/4/2023 – 12.30 tot 14.00 uur
De afdeling is opgesplitst in 2 leefgroepen, Ter Linden 1 en Ter Linden 2, met een aparte werking en verschillende accenten in het therapeutisch klimaat. Ter Linden 1 is een afdeling voor ouderen met cognitieve problemen en gedragsveranderingen. Ter Linden 2 is een afdeling voor ouderen met psychische en psychosociale problemen zoals middelenafhankelijkheid, depressie, angst, rouw, sociale problemen, psychose … De behandeling gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met alle betrokken partijen (familie, huisarts, thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuis).

Mei 2023

Ten huize van het supportteam – 11/5/2023 – 12.30 tot 14.00 uur
Het Supportteam GGZ is een ambulante werking binnen de Alexianen Zorggroep Tienen met een vestiging in Tienen en in Leuven. Het team bestaat uit klinisch psychologen en een superviserende arts die GGZ-expertise ter beschikking stelt aan zorgpartners of personen met een psychische zorgnood uit de regio. Specifiek heeft het team als doel om een concrete inschatting te maken van psychische problemen en de toeleiding naar zorg te faciliteren. Het Supportteam engageert zich in het netwerk Diletti en de eerstelijnszone Zuid Oost Hageland voor de verdere uitbouw van vermaatschappelijkte zorg.

Ten huize van ouderenzorg – 25/05/2022 - 12.30 tot 14.00 uur
Meer info volgt.

Juni 2023

Ten huize van team jeugd – 1/6/2023 – 12.30 tot 14.00 uur
Team jeugd biedt 2 verschillende jeugdpsychiatrische behandelprogramma's aan:

  • Lighthouse is een regionale jeugdpsychiatrische behandelgroep waar jongeren vanaf 14 jaar, die vastgelopen zijn op een of meerdere levensdomeinen, terecht kunnen voor een residentieel behandeltraject.
  • Pathways is een supraregionale jeugdpsychiatrische behandelgroep voor jongeren vanaf 14 jaar, die daarenboven een hulpvraag hebben rond middelenmisbruik of ander verslavingsgedrag.

In beide behandelgroepen worden jeugdpsychiatrische, psychologische en socio-emotionele moeilijkheden in kaart gebracht en meegenomen in het behandelplan. Om de (re-)integratie zo adequaat mogelijk te laten verlopen, worden de naasten van nabij betrokken en werken we samen met de ziekenhuisschool 'De Radar'.