De Alexianen Zorggroep Tienen organiseert maandelijks tal van vormingen en bijscholingen, die openstaan voor externe partners.

Elke vorming gaat door in het seminarielokaal van het psychiatrisch ziekenhuis (Alexianen Tienen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen). Deelname is mogelijk na inschrijving via vormingtienen@azt.broedersvanliefde.be.

Januari 2023

Middagseminarie 'Zelfdeterminatietheorie' – 24/1/2023 - 12.30 tot 13.30 uur
Over willen, kunnen en ont-moeten.
Meer dan 40 jaar doen Ryan en Deci, twee hoogleraren psychologie en sociale wetenschappen aan de University of Rochester (US), onderzoek naar duurzame motivatie. Dit resulteerde in hun invloedrijke “zelfdeterminatietheorie”. Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste, bekend als één van de experten betrokken bij de aanpak van de corona-crisis, heeft begin deze eeuw onze kliniek als werkveld gebruikt voor zijn doctoraat over deze “zelfdeterminatietheorie”. Sindsdien is ze een belangrijke inspiratiebron
Sprekers: Herman Hacour, Elvira Leys

Ten huize van het ouderenexpertiseteam – 26/1/2023 – 12.30 tot 13.30 uur
Het ouderenexpertiseteam is een samenwerkingsverband van verschillende projecten en initiatieven, nl. Zorg 24, de eerstelijnspsychologische functie voor ouderen, het mobiel outreachend team voor ouderen, de geheugenkliniek en het geriatrisch ziekenhuis. Met het ouderenexpertiseteam bieden wij 1 aanmeldpunt voor expertise, advies en ondersteuning voor ouderen!

Middagseminarie 'Herstelondersteunende zorg verlenen, samen met een ervaringsdeskundige: hoe doe je dat?' - 31/01/2023 - 12.30 tot 13.30 uur
Een uitval, een zwaar lijden, een psychose, een verslaving of een eetstoornis meemaken is een ingewikkelde zaak. Een herstelproces ook. Samen kunnen we verschil maken in iemands herstel. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe kunnen we herstelondersteunend werken binnen een klinische setting? Wat is de rol van een hulpverlener en specifiek de ervaringsdeskundige in een herstelproces? We staan stil bij het woord ‘herstel’, een ‘herstelproces’ en ‘herstelondersteunende zorg’ . Wat zijn de principes en factoren nodig voor herstelondersteunende zorg? Wat kan hulpverlening hierin betekenen? We gaan ook in op de kernbegrippen als presentie, empowerment en eigen regie. Ook staan we stil bij ervaringsdeskundigheid. Wat is het verschil met ervaringskennis? Wat kan een ervaringsdeskundige betekenen in een herstelproces binnen een klinische setting? Welke rollen kan een ervaringsdeskundige op de afdeling opnemen?
Sprekers: Elly Bergen, Heidi Smekens en Els Roevens

Februari 2023

Middagseminarie 'Nieuwe autoriteit' – 9/2/2023 - 12.30 tot 13.30 uur
Wanneer kinderen, jongeren of jongvolwassenen agressief zijn, controlerend gedrag stellen, afhaken of dichtklappen, voelen ouders of opvoedingsverantwoordelijken zich vaak machteloos en gefrustreerd. Ze geraken verstrikt in een escalerende spiraal van geweld of haken helemaal af. Nieuwe autoriteit biedt een denkkader enerzijds en concrete handvaten anderzijds, om steeds op een zorgende manier aanwezig te blijven en zich te verzetten tegen destructief en risicovol internaliserend of externaliserend gedrag. Dit verzet vertrekt vanuit de kerngedachte dat mensen enkel controle hebben over hun eigen handelingen en niet over die van anderen.

Lezing Luc Van Gorp – Mensenmaat: een pleidooi voor imperfectie – 16/02/2023 – 14.30 tot 16.00 uur
Wat is het toch met de mens?
We leven in een welvarend land en toch voelen we (als we eerlijk zijn) dat er iets scheelt. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze oprecht gelukkig zijn?
De klassieke pijlers waarop onze samenleving steunde, zijn afgebrokkeld. Het neoliberale denken viert hoogtij waarbij het blijkbaar de bedoeling moet zijn dat iedereen werkt. Gevolg hiervan is dat kwaliteitsvol leven ondergeschikt is gemaakt aan het realiseren van doelen ten koste van gezondheid. Juist omdat de mens als mens nooit veranderd is, hij die nood heeft aan authentieke connectie, heeft juist daarom die mens vandaag in de problemen gebracht. Elke mens is beperkt en dus per definitie imperfect. Een volmaakte samenleving, ook al zouden we het geloven, is een utopie. We moeten alles op alles zetten om de echte mens te herontdekken.

Ten huize van team verslavingszorg – 23/2/2023 – 12.30 tot 13.30 uur
Team verslavingszorg biedt een residentieel behandeltraject van acht weken voor cliënten met een middelengerelateerde stoornis en/of gedragsverslaving. Het traject start in de observatiegroep, waar er aan detoxificatie wordt gedaan. De cliënt zet er de eerste inzichtelijke, motivationele en therapeutische stappen. In de daaropvolgende behandelperiode volgt de cliënt verdere groepstherapie om de verslaving doorheen verschillende levensdomeinen aan te pakken.
Er is ook een ambulant aanbod voor gedragsverslaving en na het residentiële traject een mogelijkheid tot daghospitaal en individuele of groepsnazorg.

Ten huize van team activering – 28/02/2023 - 12.30 tot 13.30 uur
Team activering begeleidt cliënten intensief in een traject naar ontmoeting, vrije tijd, arbeid of vorming. Wij richten ons tot cliënten met een psychische kwetsbaarheid die een zekere stabiliteit hebben op een aantal levensdomeinen en klaar zijn om met de wens naar dagbesteding of arbeid aan de slag te gaan. Een zinvolle daginvulling of werk vergroot de psychische gezondheid en bevordert het herstelproces..

Maart 2023

Middagseminarie 'Safewards' - 2/3/2023 - 12.30 tot 13.30 uur
Safewards is een nieuw model rond escalatiebeheersing. Daar waar het crisisescalatiemodel vooral oog heeft voor het moment van crisis zelf, is er binnen het Safewards-model meer oog voor de voorafgaande, beïnvloedende factoren alsook de gevolgen van crisisgedrag. Naast het vernieuwend theoretisch model biedt Safewards ook een waaier aan concrete hulpmiddelen ter preventie en behandeling van escalatiegedrag. Deze hulpmiddelen zijn niet alleen gemakkelijk te implementeren op de verpleegafdeling, maar ook evidence-based onderzocht met aantoonbaar resultaat.

Middagseminarie 'Ethisch model - waarden in dialoog' - 30/03/2023 - 12.30 tot 13.30 uur
Ethiek gaat niet enkel over aandacht voor grote vraagstukken of dilemma’s, maar ook of nog meer over dagdagelijkse interacties in de zorg. In dit middagseminarie lichten we het ethisch model 'Waarden in dialoog' toe. Het is een theoretisch gefundeerd, maar ook praktisch toepasbaar model voor ethische reflectie op de werkvloer. Het model beoogt zorgverleners ethisch te empoweren in de omgang met concrete vragen en dilemma’s uit hun zorgpraktijk. Op basis van waarden en in dialoog met andere betrokkenen in de zorgrelatie worden zorgverleners aangespoord om zelf verantwoorde beslissingen te nemen. Tevens biedt het model houvast om keuzes in de zorg ethisch te evalueren, en inspireert het tot nieuwe perspectieven in visie en aanpak.

April 2023

Ten huize van team ouderenpsychiatrie – 27/4/2023 – 12.30 tot 13.30 uur
De afdeling is opgesplitst in 2 leefgroepen, Ter Linden 1 en Ter Linden 2, met een aparte werking en verschillende accenten in het therapeutisch klimaat. Ter Linden 1 is een afdeling voor ouderen met cognitieve problemen en gedragsveranderingen. Ter Linden 2 is een afdeling voor ouderen met psychische en psychosociale problemen zoals middelenafhankelijkheid, depressie, angst, rouw, sociale problemen, psychose … De behandeling gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met alle betrokken partijen (familie, huisarts, thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuis).

Mei 2023

Ten huize van het supportteam – 11/5/2023 – 12.30 tot 13.30 uur
Het Supportteam GGZ is een ambulante werking binnen de Alexianen Zorggroep Tienen met een vestiging in Tienen en in Leuven. Het team bestaat uit klinisch psychologen en een superviserende arts die GGZ-expertise ter beschikking stelt aan zorgpartners of personen met een psychische zorgnood uit de regio. Specifiek heeft het team als doel om een concrete inschatting te maken van psychische problemen en de toeleiding naar zorg te faciliteren. Het Supportteam engageert zich in het netwerk Diletti en de eerstelijnszone Zuid Oost Hageland voor de verdere uitbouw van vermaatschappelijkte zorg.

Ten huize van ouderenzorg – 25/05/2022 - 12.30 tot 13.30 uur
Meer info volgt.

Juni 2023

Ten huize van team jeugd – 1/6/2023 – 12.30 tot 13.30 uur
Team jeugd biedt 2 verschillende jeugdpsychiatrische behandelprogramma's aan:

  • Lighthouse is een regionale jeugdpsychiatrische behandelgroep waar jongeren vanaf 14 jaar, die vastgelopen zijn op een of meerdere levensdomeinen, terecht kunnen voor een residentieel behandeltraject.
  • Pathways is een supraregionale jeugdpsychiatrische behandelgroep voor jongeren vanaf 14 jaar, die daarenboven een hulpvraag hebben rond middelenmisbruik of ander verslavingsgedrag.

In beide behandelgroepen worden jeugdpsychiatrische, psychologische en socio-emotionele moeilijkheden in kaart gebracht en meegenomen in het behandelplan. Om de (re-)integratie zo adequaat mogelijk te laten verlopen, worden de naasten van nabij betrokken en werken we samen met de ziekenhuisschool 'De Radar'.