Pedagogische visie

Kracht- en talentgericht werken met de jongvolwassene als ‘eigen manager’ staat centraal. Er wordt bijzondere aandacht verleend aan het motiveren, via het bevorderen van basisbehoeftes als autonomie, het gevoel van competentie en verbondenheid. Bij moeilijke momenten wordt ingezet op waakzaam aanwezig blijven. Om het samenleven te organiseren wordt vooral ingezet op de gelijkwaardigheid van en de inspraak door de jongvolwassenen.

Bovenstaande manier van werken is gebaseerd op een aantal pedagogische kaders: het herstelgericht werken, de zelfdeterminatietheorie, de nieuwe autoriteit en de institutionele pedagogie.